Bölüm 8 EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ

Sosyal Medyada Paylaş

Eksenel Basınç Kuvveti Etkisindeki Elemanların Tasarımı

Eksenel (enkesit ağırlık merkezine uygulanan) basınç kuvveti etkisindeki elemanların tasarımı bu bölümde belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

8.1 GENEL ESASLAR

8.1.1 Narinlik Oranı Sınırı

Basınç elemanlarının, Bölüm 6 veya Bölüm 16’ya göre belirlenen burkulma boyu (Lc = KL) kullanılarak hesaplanan narinlik oranı, Lc/i ≤ 200 olacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

Lc : Eleman burkulma boyu (=KL).

i : Atalet yarıçapı.

K : Burkulma boyu katsayısı.

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu.

8.1.2 Tasarım Esasları

Karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, Pn, eksenel basınç etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma, burulmak burkulma ve/veya eğilmeli burulmak burkulma sınır durumlarına göre hesaplanacak dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır.

Tasarım basınç kuvveti dayanımı, φ cPn, (YDKT) veya güvenli basınç kuvveti dayanımı, Pn/Ωc, (GKT) tüm basınç elemanlarında,

φ c = 0.90 (YDKT) veya Ωc – 1.67 (GKT)

olmak üzere, bu bölümde tanımlanan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

8.2 KARAKTERİSTİK BASINÇ KUVVETİ DAYANIMI

Narin olmayan enkesitli (Tablo 5.1 A’ya göre narin enkesit parçası içermeyen) elemanların eksenel basınç kuvveti altındaki karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, Pn, Denk.(8.1) ile hesaplanacaktır.

Pn=FcrAg ………(8.1)

Burada, kritik burkulma gerilmesi, Fcr, Denk.(8.2) veya Denk.(8.3) ile elde edilecektir.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

Ag: Kayıpsız enkesit alanı.

Fe : Elastik burkulma gerilmesi.

Fy: Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

Fcr: Kritik burkulma gerilmesi.

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma, burulmak burkulma ve/veya eğilmeli burulmak burkulma sınır durumları için elastik burkulma gerilmesi, Fe, aşağıda verilen esaslara göre belirlenecektir.

8.2.1 Eğilmeli Burkulma Sınır Durumu

Bu sınır durum, enkesit özelliklerinden bağımsız olarak, tüm basınç elemanlarında dikkate alınacaktır. Eğilmeli burkulma sınır durumunda karakteristik basınç dayanımı, Denk.(8.1) ile hesaplanacaktır.

Buna göre, Denk.(8.2) veya Denk.(8.3)’teki elastik burkulma gerilmesi, Fc, Denk.(8.4) ile hesaplanacaktır.

8.2.2 Burulmalı ve Eğilmeli-Burulmalı Burkulma Sınır Durumu

Bu bölüm, en kesiti tek simetri eksenli basınç elemanlarını (sııt sırta yerleştirilmiş çift korniyer, T-enkesitler, vb.), enkesiti çift simetri eksenli bazı yapma basınç elemanlarını (+ şekilli yapma enkesitler) ve simetri ekseni bulunmayan basınç elemanlarını kapsar. Ayrıca, burulmaya karşı desteklenmeyen uzunluğu, yanal ötelenmeye karşı desteklenmeyen uzunluğunu aşan enkesiti çift simetri eksenli tüm basınç elemanları ve uzun kol boyunun kalınlığına oranı, b/t>0.71√E/Fy olan tek komiyerden oluşan basınç elemanlarının tasarımında, bu bölümde verilen koşullar göz önüne alınacaktır.

Burulmalı ve eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumlarında karakteristik basınç kuvveti dayanımı, Denk.(8.1) ile hesaplanacaktır.

Buna göre, Denk.(8.2) veya Denk.(8.3)’teki elastik burkulma gerilmesi, Fe, ilgili kesitler için sırasıyla Denk.(8.5), Denk.(8.6) ve Denk.(8.7) kullanılarak hesaplanacaktır.

(a) Burkulmanın, elemanın kayma merkezinden geçen boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu burulmalı burkulma sınır durumunda (+ şekilli yapma enkesitli veya sırt sırta yerleştirilmiş 4 korniyerden oluşan açık enkesitli basınç elemanları) elastik burkulma gerilmesi, Fe, Denk.(8.5) ile hesaplanacaktır.

(b) Simetri ekseni y-ekseni olmak üzere, y-ekseni etrafında burkulmanın, elemanın eğilmesi ve kayma merkezinden geçen boyuna ekseni etrafında dönmesiyle oluştuğu eğilmeli- burulmah burkulma sınır durumunda (çift korniyerler, T-enkesitler, U-profıller ve eşit kollu tek korniyer gibi tek simetri eksenine sahip enkesitlerden oluşan basınç elemanlarının simetri eksenleri etrafında burkulması) elastik burkulma gerilmesi, Fe, Denk.(8.6) ile hesaplanacaktır.

Simetri ekseni x-ekseni olduğunda (U profiller), Denk.(8.6)’da Fey terimi Fex olarak değiştirilecektir.

Not: Tek simetri eksenine sahip enkesitlerde simetri eksenine dik olan x-ekseni etrafında burkulma da ise, karakteristik basınç kuvveti dayanımı eğilmeli burkulma sınır durumu esas alınarak Bölüm 8.2.1’e göre belirlenecektir.

(c) Simetri ekseni bulunmayan enkesitlerde (farklı kollu tek korniyer enkesitli basınç elemanları) dönmenin kayma merkezinden geçen boyuna eksen etrafında oluştuğu eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumunda Denk.(8.7)’nin çözümünden elde edilecek en küçük Fe değeri, elastik burkulma gerilmesi, Fe, olarak alınacaktır.

Burda ki terimler aşağıda açıklanmıştır.

Fex : x-ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi.

Fey : y-ekseni etrafında eğilmeli burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi.

Fez : Burulmak burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi.

Ag : Kayıpsız enkesit alanı.

E : Yapısal çelik elastisite modülü (200000 MPa).

G : Yapısal çelik kayma modülü (77200 MPa).

H : Eğilme sabiti.

Kx : x-ekseni etrafında eğilmeli burkulma durumunda burkulma boyu katsayısı.

Ky : y-ekseni etrafında eğilmeli burkulma durumunda burkulma boyu katsayısı.

Kz : Burulmak burkulma durumunda burkulma boyu katsayısı. Güvenli tarafta kalan bir yaklaşımla, Kz =1.0 olarak alınabilir.

Lcx : x-ekseni etrafında burkulma durumunda burkulma boyu (=KX Lx).

Lcy : y-ekseni etrafında burkulma durumunda burkulma boyu (=Ky Ly).

Lcz : z-ekseni (boyuna eksen) etrafında burkulma durumunda burkulma boyu (=KZ Lz).

K : Burkulma boyu katsayısı.

i : Atalet yarıçapı.

Ix, Iy : İlgili asal eksen etrafındaki atalet momenti.

x0,y0 : Kayma merkezinin ağırlık merkezine göre koordinatları.

J : Burulma sabiti.

i0 : Kayma merkezine göre hesaplanan polar atalet yarıçapı.

Fe : Elastik burkulma gerilmesi.

ix : x-eksenine göre atalet yarıçapı.

iy : y-eksenine göre atalet yarıçapı.

Cw : Çarpılma sabiti.

Çarpılma sabiti, Cw, çift simetri eksenli I -enkesitlerde, h0 başlıkların ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık olmak üzere, Denk.(8.13) ile hesaplanabilir.

T-enkesitler ve çift korniyerlerde, Denk.(8.10)’da yer alan çarpılma sabiti, Cw, terkedilerek, Fez, Denk.(8.14) ile hesaplanabilir.

Kayma merkezinin dışında bir noktadan yanal olarak desteklenen elemanların elastik burkulma gerilmesi, Ft, analizle belirlenecektir.

8.3 TEK KORNIYERDEN OLUŞAN BASINÇ ELEMANLARI

Tek komiyerden oluşan basınç elemanlarında, karakteristik basınç kuvveti dayanımı, Pn, eğilmeli burkulma sınır durumu esas alınarak Bölüm 8.2.1 veya Bölüm 8.5’e göre veya eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumu esas alınarak Bölüm 8.2.2’ye göre hesaplanan değerlerin en küçüğü olarak alınacaktır. Kol uzunluğunun kalınlığına oranı, b/t ≤ 0.71√E/Fy

olan tek korniyerden oluşan basınç elemanlarında eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumunun esas alınmasına gerek yoktur.

Aşağıda verilen koşulları sağlayan, tek komiyerden oluşan basınç elemanlarında, dışmerkezlik etkisinin ihmal edilmesine ve (1) veya (2) de tanımlanan etkin narinlik oranları

(Lc / i) kullanılarak eksenel basınç kuvveti dayanımının hesaplanmasına izin verilmektedir.

Bunun için esas alınacak koşullar aşağıda verilmiştir.

(a) Korniyer, her iki ucunda aynı kolundan basınç kuvveti etkisinde olmalıdır.

(b) Korniyer uçları, en az 2 bulon ile veya kaynakla bağlanmalıdır.

(c) Korniyerin boyuna eksenine dik yük bulunmamalıdır.

(d) Lc/i oranı 200 sınırını aşmamalıdır.

(e) Farklı kollu komiyerde, uzun kol boyunun kısa kol boyuna oranı 1.7’yi aşmamalıdır.

Yukarıdaki ve aşağıda (1) veya (2)’de tanımlanan koşulları sağlamayan, tek korniyerden oluşan basınç elemanları, eğilme momenti ve eksenel basınç kuvvetinin ortak etkisi altında Bölüm 11’e göre boyutlandırılacaktır.

(1) Eşit kollu korniyerlerin veya uzun kolları vasıtasıyla bağlanan farklı kollu korniyerlerin tek veya bir düzlem kafes sistemin örgü elemanı olarak kullanılmaları halinde, komşu örgü elemanıyla birlikte düğüm noktası levhasının veya başlık elemanının aynı yüzüne (tarafına) bağlanıyorsa etkin narinlik oranı, Denk.(8.15) veya Denk.(8.16) ile hesaplanacaktır.

Kısa kolları ile bağlanan farklı kollu korniyerlerde, Denk.(8.15) veya Denk.(8.16) ile hesaplanan etkin narinlik oranı, 4[(bl/bs)2-1] ile elde edilen değer kadar arttırılacaktır.

Ancak, bu narinlik oranı komiyerin zayıf asal ekseni etrafındaki narinliğinin 0.95 katından küçük olamaz (Lc/i> 0.95L/iz).

(2) Eşit kollu korniyerlerin veya uzun kolları vasıtasıyla bağlanan farklı kollu korniyerlerin uzay kafes sistemin örgü elemanı olarak kullanılmaları halinde, komşu örgü elemanıyla birlikte düğüm noktası levhasının veya başlık elemanının aynı yüzüne (tarafına) bağlanıyorsa etkin narinlik oranı Denk.(8.17) veya Denk.(8.18)’da tanımlanmaktadır.

Kol uzunluklarının oranı 1.7’den az olan ve kısa kolları ile bağlanan korniyerlerde, Denk.(8.17) ve Denk.(8.18) ile hesaplanan narinlik oranı, 6[(bl/bs)2-1] kadar arttırılacaktır. Ancak, bu narinlik oranı korniyerin zayıf asal ekseni etrafındaki narinliğinin 0.82 katından küçük olamaz (Lc/i>0.82L/iz).

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

L : Kafes sistemin düğüm noktaları arasındaki eleman uzunluğu.

Lc/i : Etkin narinlik oranı.

bl : Korniyerin uzun kolunun boyu.

bs : Komiyerin kısa kolunun boyu.

ia : Korniyerin bağlanan koluna paralel geometrik eksen etrafındaki atalet yarıçapı.

iz: Korniyerin zayıf asal ekseni etrafındaki atalet yarıçapı.

8.4 YAPMA ENKESİTLİ BASINÇ ELEMANLARI

Bu bölüm birbiriyle temasta olan veya belirli bir aralıkla konumlandırılan profillerin ve/veya levhaların, birbirine aşağıdaki koşulları sağlayan bağlantı elemanları (bağ levhaları ve/veya kafes örgü elemanları) ile birleştirildiği çok parçalı basınç elemanlarını kapsamaktadır.

Çok parçalı basınç elemanlarında uç noktalar arasında en az iki adet ara bağlantı teşkil edilecek ve kayma şekil değiştirmelerinin karakteristik basınç kuvveti dayanımına etkisi göz önüne alınacaktır. Bu etki, etkin narinlik oranı, (Lc/i)m, ile hesaba katılacaktır. Bu durumda, elemanının karakteristik basınç kuvveti dayanımı, (Lc/i) narinlik oranı yerine, aşağıda tanımlanan etkin narinlik oranı kullanılarak, Bölüm 8.2.1, Bölüm 8.2.2 veya Bölüm 8.5’te verilen esaslara göre belirlenecektir. Elemanların etkin narinlik oranları, bağ levhası ve kafes örgü elemanlarının birleşim araçlarının özelliklerine bağlı olarak aşağıda tanımlanmaktadır.

( i)Bulonlara basit sıkma yönteminin uygulandığı birleşimler.

(ii) Kaynaklı birleşimler ve bulonların Tablo 13.11’de tanımlanan A, B veya C sınıfı yüzey hazırlığı ile kontrollü sıkıldığı birleşimler.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

(Lc/i)m : Etkin narinlik oranı.

(Lc/i) o : Enkesiti oluşturan parçaların tek parça gibi davrandığı varsayımıyla hesaplanan, elemanın burkulma ekseni etrafındaki narinlik oranı.

i : Basınç elemanı enkesitinin burkulma ekseni etrafındaki atalet yarıçapı.

α : Bağlantı elemanlarının aralığı.

ii : Tek bir parçanın minimum atalet yarıçapı.

Ki = 0.50 (sırt-sırta yerleştirilen çift komiyer için)

     = 0.75 (sırt-sırta yerleştirilen çift U profili için)

     = 1.00 (diğer durumlar için)

Çok parçalı basınç elemanlarının oluşturulmasında aşağıda verilen koşullar gözönünde tutulacaktır.

(a) Çok parçalı basınç elemanını oluşturan her bir parçanın uç bağlantı elemanına birleşimi, kaynaklı birleşim veya A, B veya C sınıfı yüzeye sahip, önçekmenin uygulandığı bulonlu birleşim ile teşkil edilecek ve birleşen parçalar arasında göreli kaymanın önlenmesi sağlanacaktır.

(b) Tüm parçaları birbirleriyle temas halinde olmayan çok parçalı basınç elemanlarında, her bir parça uzunlukları boyunca, a, aralığı ile birbirlerine bağlanacaktır. Bağlantı elemanları arasındaki, a, uzunluğunda her bir parçanın en küçük atalet yarıçapı ile hesaplananacak olan, (a/ii) narinliği basınç elemanının maksimum narinliğinin 3/4’ünü aşmayacaktır.

(c) Tüm parçaları birbiriyle temas halinde olan ve parçaları sürekli birleştirilen çok parçalı basınç elemanlarının taban levhasına birleştiği uç bölgelerde, tüm parçalar birbirine bulonlu veya kaynaklı birleşim ile bağlanmalıdır. Bulonlu birleşimde, parçalar birbirine, çubuk ekseni doğrultusunda eleman genişliğinin en az 1.5 katma eşit uzunlukta ve bulon aralığı bulon çapının 4 katını aşmayacak şekilde bağlanacaktır. Kaynaklı birleşimde ise, basınç elemanının parçalarını birbirine bağlayan kaynak uzunluğu eleman genişliğinden az olmayacaktır, (Tablo 8.1a).

Basınç elemanının uzunluğu boyunca, bağlantı elemanlarında kullanılacak süreksiz kaynakların veya bulonların boyuna doğrultudaki aralığı, gerekli dayanımı sağlayacak şekilde belirlenecektir.

(d) Tüm parçaları birbiriyle temas halinde olan ve parçalan sürekli birleştirilen basınç elemanlarında, bulonların basınç elemanı boyunca aralığı için sınırlar Bölüm 13.3.8.’de verilen maksimum aralıkları aşmayacaktır.

Eleman başlıklarının dış yüzeylerine levha ilavesiyle oluşturulan çok parçalı basınç elemanlarında, süreksiz kaynaklar ve bulonlar şaşırtmalı yerleştirildiğinde, her bir bulon sırasındaki bulonların veya levha kenarındaki süreksiz kaynak dikişlerinin net aralığı, dıştaki levha kalınlığı, tp’nin 1.12√E/Fy katını ve 400mm’yi (Tablo 8.1b), diğer durumda, bir bulon sırasındaki bulonların veya levha kenarındaki süreksiz kaynak dikişlerinin net aralığı, dıştaki levha kalınlığı, tp’nin 0.75√E/Fy katını ve 200mm’yi aşamaz, (Tablo 8.1c).

(c) Kafes örgü sistemiyle birbirine bağlanan çok parçalı basınç elemanlarında, kafes örgü sistemine ara verilmesinin gerekli olduğu ara bölgelerde ve eleman uçlarında mutlaka bağ levhaları kullanılacaktır. Uçlardaki bağ levhalarının çubuk boyunca uzunluğu, Lp, bağ levhalarının genişliğinden (bp) az olmamalıdır. Ara bölgelerdeki bağ levhalarının çubuk boyunca uzunluğu ise bu genişliğin (bp) yarısından az olmamalıdır. Bağ levhalarının kalınlığı bu genişliğin (bp) 1/50’sinden az olmamalıdır, (Tablo8.1d).

Bulonlu bağlantılarda bağ levhası, basınç çubuğunu oluşturan her bir elemana en az 3 bulon ile bağlanmalı ve çubuk ekseni doğrultusunda bulon aralığı bulon çapının 6 katını aşmamalıdır. Kaynaklı bağlantılarda ise, bağ levhasını basınç çubuğuna birleştiren her bir kaynak çizgisinde toplam uzunluk, bağ levhası uzunluğunun 1/3 ünden az olmamalıdır.

(f) Kafes örgü sistemi elemanları levha, korniyer, U-profıl veya diğer enkesitler ile oluşturulabilir. Basınç elemanı enkesitini oluşturan her bir parçanın örgü elemanlarının birleşim noktaları arasında kalan bölümünün narinliği, basınç elemanının maksimum narinliğinin 3/4’ünü aşmayacaktır. Örgü elemanlarının eleman boyuna ekseni ile yaptığı açı, a, tek diyagonal örgü elemanı ile oluşturulan kafes sistemlerde 60°’den, çapraz örgü elemanı ile oluşturulan kafes sistemlerde ise 45°’den az olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenlemede, L, çapraz örgü elemanın basınç elemanını oluşturan parçalara bağlantı noktaları arasındaki uzaklık olmak üzere, tek diyagonal örgü elemanlarının narinliği L/i < 140; çapraz örgü elemanlarının narinliği ise 0.7L/i < 200 olmalıdır. Çapraz örgü elemanları kesişim noktalarında birbirine bağlanmalıdır.

Başlıkları birleştiren birleşim araçlarının eksenleri arasındaki enine uzaklık 380mm yi aştığında, kafes örgü sistemini oluşturan elemanlar komiyerlerden teşkil edilmeli veya çapraz örgü kullanılması tercih edilmelidir.

(g) Tüm parçaları birbiriyle temas halinde veya birbirine çok yakın olan çok parçaları basınç elemanlarında, parçaları birbirine bağlayan birleşim araçları veya bağ levhalarının merkezleri arasındaki uzaklık, a, için Tablo 8.1e ve Tablo 8.1fdeki koşulların sağlanması halinde, çok parçalı basınç elemanlarının parçaları sürekli birleştirilmiş tek parçalı basınç elemanı olarak göz önüne alınmasına izin verilir.

(h) Kafes örgü elemanları, bağ levhaları ve birleşim elemanları, φcPn (YDKT) veya Pn/Ωc (GKT) olmak üzere, basınç elemanının mevcut eksenel kuvvet dayanımının %2’si ile hesaplanan, basınç elemanı eksenine dik kesme kuvveti etkisi altında boyutlandırılacaktır. Elemanın, yanal yük veya eğilme momenti etkisinde olduğu durumda ise örgü elemanları ve birleşim elemanları, ilave kesme kuvveti ve eğilme momenti etkisi göz önüne alınarak boyutlandırılacaktır.

TABLO – 8.1 ÇOK PARÇALI BASINÇ ELEMANLARINDA UÇ VE ARA
BAĞLANTILAR İÇİN UYGULAMA KOŞULLARI

TABLO – 8.1 ÇOK PARÇALI BASINÇ ELEMANLARINDA UÇ VE ARA
BAĞLANTILAR İÇİN UYGULAMA KOŞULLARI (DEVAM)

8.5 NARIN ENKESITLI BASINÇ ELEMANLARI

Eksenel basınç kuvveti altında, Tablo 5.lA’ya göre narin enkesit parçalarına sahip basınç elemanlarında karakteristik basınç kuvveti dayanımı, Pn, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda Denk.(8.23) ile belirlenecektir.

Pn=FcrAe ………………………….(8-23)

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır. Ae : Etkin alan.

Fcr : Kritik burkulma gerilmesi.

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın, asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma sınır durumu, burulmak burkulma sınır durumu ve eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumlarında, kritik burkulma gerilmesi, Fcr, Bölüm 8.2.1 veya Bölüm 8.2.2’de verilen esaslar ile belirlenecektir. Tek korniyer enkesitlerde, kritik burkulma gerilmesi, Fcr, Bölüm 8.2.1 ile sadece eğilmeli burkulma sınır durumu için hesaplanacaktır.

8.5.1 Narin Enkesit Parçalarında Etkin Alan

Etkin alan, Ae, her bir narin enkesit parçası için (b-be)t alınarak, kayıpsız alanda yapılan azaltma ile belirlenecektir. Narin enkesit parçalarında etkin genişlik, be, (T-enkesitler için de, gövde elemanları için he) aşağıda tanımlanmaktadır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

Ae : Enkesit parçalarının azaltılmış etkin genişliği ile hesaplanan etkin alanların toplamı.

b : Enkesit parçasının genişliği (T-enkesitlerde d, gövde elemanlarında h).

c1, c2 : Tablo 8.2’de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayısı.

λ : Bölüm 5.4.1’de tanımlanan enkesit parçası genişlik / kalınlık oranı.

λ r : Tablo 5.1A’da verilen enkesit parçası genişlik / kalınlık oranı sınır değeri.

Fy : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

Fel : Denk.(8.25) ile hesaplanan yerel elastik burkulma gerilmesi.

8.5.2 Boru Enkesitli Elemanlarda Etkin Alan

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki narin enkesitli boru enkesitlerde, etkin alan, Ae, aşağıda tanımlanmaktadır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

D : Boru enkesitin dış çapı.

t : Boru enkesitin et (cidar) kalınlığı, (bk. Bölüm 5.4.2).

Ag : Kayıpsız alan, (bk. Bölüm 5.4.2).

İlgili kurumlara Kesin Hesap Raporunu vermeden önce, Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ Ekleri‘ ile karşılaştırmanızda fayda vardır.

Bu Yönetmelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, Bu Maddeler  Yönetmeliğe kolay erişmek adına, hazırlanmış bir blogdur.
Lütfen kullanım koşullarını okuyunuz 

kaynak çşb.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir